Torsnes IL

Sportslig rammeplan

Sportslig rammeplan

Visjon

Torsnes IL skal være en klubb med trygge rammer for både enkeltspillere og lag, der lek, trivsel og sportslig utvikling settes i fokus.

Torsnes, det er Trivsel, Trygghet og Trening.

Grunnleggende målsettinger

Torsnes IL skal tilby sportslige aktivitetstilbud til alle barn og unge i Torsnes og omegn. Torsnes IL skal gi enkeltutøvere både sportslig og sosialt gode rammevilkår, hvor alle skal få muligheten til å utvikle individuelle og lagmessige ferdigheter ut i fra egne forutsetninger, ønsker og behov.

For alle barne- og ungdomslag (t.o.m. 16 år) skal ikke prestasjoner gis hovedfokus, men alle skal gis mulighet for utvikling ut fra sine forutsetninger.

I Torsnes IL bygger aktiviteten på følgende prinsipper:

1. Trygghet
2. Vennskap og trivsel
3. Mestring
4. Påvirkning
5. Frihet til å velge
6. Konkurranser for alle
7. På barnas premisser

Følgende prinsipper og regler skal håndheves i alle sammenhenger, både av spillere, foreldre, trenere og ledere (se siste to sider):

 • For barn opp til 12 år gjelder Norges Idrettsforbunds Idrettens Barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett og Norges Idrettsforbunds Verdigrunnlag
 • Fair Play-prinsipper – «Det handler om respekt, ikke sant?»
 • Foreldrevettregler

Klubben skal kontinuerlig søke å rekruttere nye dommere/barnekampveiledere - spesielt i forbindelse ved oppstart av nye treningsgrupper, for både fotball og håndball.

Lagledelse

Torsnes IL skal ha motiverte, engasjerte og faglig dyktige trenere og ledere som alltid går foran som gode eksempler for gode holdninger og ”fair play”.

Hvert lag skal ha trener, hjelpetrener, lagleder og økonomiansvarlig/dugnadsansvarlig. En person kan inneha flere verv, men erfaring viser at hvis et lag skal fungere bra over mange sesonger er det bedre med mange hjelpepersoner rundt laget.

Lagleder for hvert enkelt lag skal være bindeleddet mellom foreldregruppe/ utøvere og inn mot trener og styre. Lagleder er den som i første omgang kontaktes hvis det er problemer eller konflikter i en gruppe.

Torsnes IL skal ha trenere og ledere som har barneidrettens grunnholdninger som basis i gjennomføring av treninger og kamper for barn.

Noen viktige forutsetninger for å få til dette er:

 • Man skal søke å la alle få tilnærmet lik spilletid. For lag med litt eldre spillere kan dette være tilnærmet lik spilletid gjennom sesongen
 • Man skal unngå bevisst topping av lag
 • Man skal ikke ha en fast førsteoppstilling

Man skal ta hensyn til at det innen en spillergruppe kan være 1-2 års aldersforskjell

Økonomi

Torsnes IL skal ha ryddig organisering, ryddig økonomi, og et godt støtteapparat for våre spillere, trenere og ledere. En viktig del av dette er et godt og engasjert foreldremiljø.

I Torsnes IL er hvert enkelt lag organisert med ansvar for egen økonomi, og delansvar for klubbens økonomi.

Aktivitetsplan for lag og utøvere

Treneren skal i samarbeid med hjelpetrener og lagleder utarbeide en aktivitetsplan foran hver sesong med både sportslige og sosiale tiltak. Denne aktivitetsplanen skal fremlegges for foreldregruppa sammen med budsjett for laget. Budsjett og aktivitetsplan skal godkjennes av styret i idrettslaget.

Elementer som skal inngå i aktivitetsplanen for barn 6-8 år:

 • Laget skal trene minimum en time i uka
 • Laget skal ha fri i alle skolens ferier.
 • Laget velger om de vil delta i seriespill (avgjøres av foreldre sammen med lagleder og trener)
 • Laget skal delta på minst en dags-/helgeturnering pr år i nærområdet.
 • Laget skal ha en eller to sosiale sammenkomster i året.
 • Det skal legges til rette for at utøvere kan ha flere aktiviteter, og delta i flere idretter.
 • Klubben skal legge til rette for, og informere om muligheten for foreldre til å begynne som barnekampveiledere, det vil si at de dømmer håndballkamper for egne barn

Elementer som skal inngå i aktivitetsplanen for barn 8-10 år:

 • Laget skal trene minimum en time i uka og ha maks to treninger innenfor samme særidrett.
 • Laget skal ha fri i alle skolens ferier.
 • Laget skal delta i seriespill, hvis dette tilbudet eksisterer.
 • Laget skal delta på minst en dags- eller helgeturnering pr år i nærområdet.
 • Laget skal ha en eller to sosiale sammenkomster i året.
 • Det skal legges til rette for at utøvere kan ha flere aktiviteter, og delta i flere idretter.

Elementer som skal inngå i aktivitetsplanen for barn 10-12 år:

 • Laget skal trene minimum to ganger i uka av minimum 1 time hver gang.
 • Laget skal i samarbeid med andre legge til rette for at de som ønsker det kan trene etter sesongavslutning og i deler av skolens ferier.
 • Laget skal delta i seriespill.
 • Laget skal delta på minst en overnattingsturnering/treningsleir pr år.
 • Det skal legges til rette for at utøvere kan ha flere aktiviteter, og delta i flere idretter.
 • En skal tilstrebe at alle få mest mulig og likest mulig spilletid uten at en benytter stoppeklokke
 • En skal differensiere treningene etter spillernes ferdighetsnivå
 • Det skal legges til rette for at spillere som ønsker det kan hospitere på lag som er 1-2 år eldre. Med hospitering menes å delta på trening, spille treningskamper eller spille seriekamper (se eget avsnitt).

Elementer som skal inngå i aktivitetsplanen for barn 12-16 år:

 • Laget skal trene minimum 1,5 timer to ganger i uka.
 •  Laget skal delta i seriespill.
 • Laget skal delta på en overnattingsturnering/treningsleir pr år.
 • Laget skal ha beskrevet en sportslig målsetning for aktiviteten sin.
 • Det skal legges til rette for at utøvere kan ha flere aktiviteter, og delta i flere idretter.
 • En skal differensiere treningene etter spillernes ferdighetsnivå
 • Det skal legges til rette for at spillere som ønsker det kan hospitere på lag som er 1-2 år eldre. Med hospitering menes delta på trening, spille treningskamper eller spille seriekamper (se eget avsnitt).
 • Det skal legges vekt på at spillerne skal ha tilnærmet lik spilletid gjennom sesongen. Hvis en ønsker å differensiere på spilletid skal en legge treningsfremmøte til grunn for differensiering
 • Påmelding av lag til seriespill må være i forhold til antall spillere og ferdighetsnivå i spillergruppa

Elementer som skal inngå i aktivitetsplanen for utøvere over 16 år:

 • Antall treninger og seriespill tilpasses spillergruppas muligheter og ønsker. Spillerne må forplikte seg til å delta iht. planen ut sesongen.
 • Laget skal ha beskrevet en sportslig målsetning med aktiviteten sin.
 • Det skal legges til rette for at utøvere kan ha flere aktiviteter, og delta i flere idretter.
 • Det skal legges til rette for at spillere som ønsker det kan hospitere på lag som er 1-2 år eldre. Med hospitering menes delta på trening, spille treningskamper eller spille seriekamper (se eget avsnitt).

Dommere og barnekampveiledere innenfor fotball og håndball

 • Klubben skal legge til rette for at medlemmer som ønsker kurs innenfor håndball- eller fotballdømming, skal få dette. Medlemmene må da forplikte seg til å dømme for Torsnes innenfor en tidsbegrenset periode.

Elementer som skal inngå i aktivitetsplanen for utøvere over 16 år:

 • Antall treninger og seriespill tilpasses spillergruppas muligheter og ønsker. Spillerne må forplikte seg til å delta iht. planen ut sesongen.
 • Laget skal ha beskrevet en sportslig målsetning med aktiviteten sin.
 • Det skal legges til rette for at utøvere kan ha flere aktiviteter, og delta i flere idretter.
 • Det skal legges til rette for at spillere som ønsker det kan hospitere på lag som er 1-2 år eldre. Med hospitering menes delta på trening, spille treningskamper eller spille seriekamper (se eget avsnitt)

Differensiering

Differensiering betyr at vi er opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst, ønsker og behov. Gjennom en differensiert aktivitet kan en tilpasse mengde, utfordring og kvalitetskrav til hver enkelt spiller, slik at en opplever det å lykkes og det å få testet ut sine grenser. Differensiering kan løses ved:

 • Forskjellig vanskelighetsgrader på øvelser under felles trening
 • Sammen med andre grupper i idrettslaget å gi tilbud om ekstratrening til de som ønsker det

Vi tilbyr spillere å hospitere på lag med spillere som er 1-2 år eldre

Om hospitering

Hospitering er aktuelt tilbud for de mest ambisiøse utøverne og gjelder fra det året en fyller 10 år, og går ut på at spillere, i en definert periode, får delta på treninger og kamper med lag som er 1-2 år eldre.

Forutsetninger:

 • Spilleren må ha vist gjennom treningsfremmøte på egne treninger at de er motiverte for hospitering
 • Spilleren må være moden for hospitering.
 • Spilleren må ha lyst til hospitering.
 • Hospitering må gjøres i samråd med spiller, foreldre og klubbens sportslige ledelse.
 • Det skal alltid være et tilbud i tillegg til egen gruppe, ikke i stedet for. Dette løses ved god dialog mellom aktuelle trenere.
 • Ved kollisjon av trening/kamper skal utøver som hovedregel møte på eget lag, men trenere og sportslig ledelse kan avgjøre dette fra gang til gang. Utøvers ønske skal vektlegges betydelig.
 • Hospitering bør ikke gjelde mer enn 3-4 spillere pr. lag, og det bør være de samme som hospiterer i en definert periode.
 • Trenere er ansvarlige for at treningsmengde og belastning tilpasses aktuell utøver.
 • Ved uenighet om hospitering er det klubbens sportslige ledelse som avgjør.

Torsnes Idrettslag Herregårdsveien 23 1634 Gamle Fredrikstad

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift